فرم نظرسنجی

موسسه رقم نگاران جنوب با هدف ارتقای کیفیت خدمات خود و اجاد یک رابطه متقابل با مشتریان سعی در افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود دارد، ما رادر رسیدن به این هدف یاری فرمایید.
  • موارد ارزیابی

  • موارد ارزیابی پرسنل