آخرین آیین نامه ها

شماره تاریخ عنوان
نمایش ۲۶۷۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴
نمایش ۵۶۷۸/ت ۵۵۲۴۸ هـ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ حکم مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
نمایش ۹۰۰۰/۴۹۱۰۴/۱۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم
نمایش ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
نمایش ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ آیین­نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴
نمایش ۲۰۶۹۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی­ موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
نمایش ۲۰۰/۹۵/۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده اصلاحی ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱و دستورالعمل مربوط
نمایش ۲۳۰/۴۱۹۹۷/د ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۵) ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴
نمایش شماره: ۶۹۳۴۸-ت۵۳۴۱۰ هـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
نمایش ۵۸۵۵۵/ت ۵۳۱۲۲ هـ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
نمایش ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶هـ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
نمایش ۴۶۴۴۲/ت۵۱۵۵۹هـ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ آیین نامه اجرایی مواد(۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایش ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
نمایش ۴۳۴۴۹/ت۵۲۳۲۸ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ آیین نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
نمایش ۳۸۴۶۳/ت۵۳۲۰۳هـ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
نمایش ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲هـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴
نمایش ۲۰۰/۳۹۴۹/۴۶۳۷۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم
نمایش ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳هـ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴
نمایش ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴
نمایش ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵/هـ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
نمایش ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۲۳۰۷۶۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
نمایش ۱۵۴۸۸۸/ت۵۲۷۲۵هـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۲۰۰/۹۴/۱۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ اصلاحیه بندهای (۲) و(۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب۱۳۹۴
نمایش ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب۱۳۹۴
نمایش ۵۲۱۰۱/ت۵۲۰۹۸هـ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب ۱۳۹۴
نمایش ۱۴۵۸۸/ت۵۱۸۰۱هـ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
نمایش ۱۴۲۴۷/ت۵۱۸۰۲هـ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
نمایش ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶هـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش ۵۰۹۷۶ت/۱۳۶۵۸۷ه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ و شماره ۲۳۷۵۴/ت ۵۰۱۱۰ هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶هـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش ۲۰۰/۹۳/۱۰۳ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۲۴۰/۱۲۳۱۱ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
نمایش ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷/هـ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده (۱۳۹)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده(۱۷) الحاقی
نمایش ۲۰۰/۹۳/۵۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰به شرح زیر اصلاح می شود:
نمایش ۱۴۴۵۸/ت۵۰۴۱۴هـ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ آیین‌نامه اجرایی جزء(۳) بند (ق) تبصره(۲)قانون بودجه سال۱۳۹۳کل کشور
نمایش ۵۷۲۴/ت۵۰۳۸۴هـ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (۱۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
نمایش ۴۵۴۵/ت۵۰۳۸۵هـ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور
نمایش ۴۵۴۲/ت۵۰۳۸۶هـ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
نمایش ۴۵۳۵/ت۵۰۳۵۷هـ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶)قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور
نمایش ۱۲۶۷/ت۵۰۳۵۸ه ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶)قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور
نمایش ۸۳۵/ت۵۰۴۱۶ه ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
نمایش ۱۹۲۳۱۰/ت۵۰۳۵۳ه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۷۲۷/ت ۴۷۳۱۵هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰
نمایش ۱۹۰۲۳۶/ت۵۰۳۲۴ه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
نمایش ۲۰۰/۱۷۳۱۲ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
نمایش ۱۵۳۸۸۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ آیین نامه اجرایی بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور
نمایش ۱۴۸۵۳۲ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
نمایش ۱۴۵۲۴۹ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی