آیا سود سپرده مربوط به وجوه اداره شده صندوق های حمایت نزد بانک ها از مالیات معاف است؟

وجوه اشاره شده از مصادیق وجوه اداره شده نیست و لذا مشمول بخشنامه شماره 28345 مورخ 1385/7/18 سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

آیا استفاده از فضای بام ساختمان دیگران به منظور نصب تجهیزات و یا دیوار اشخاص دیگر جهت نصب تابلو و عکس و نوشتار مشمول مالیات اجاره املاک تلقی می شود؟
انتقال دارائی هایی از جمله زمین، ساختمان ماشین آلات و ...... از شرکت اصلی به شرکت فرعی (مالکیت 100 %) با چه قیمتی انجام می گردد؟ آیا این انتقال با توجه به تعلق مالکیت 100 درصد واحد فرعی به شرکت اصلی مشول پرداخت مالیات است؟
آیا وجوه پرداختی بابت انتقال نفت و گاز توسط لوله نیز حمل و نقل تلقی م یشود؟
آيا زيان حاصل از فروش سهام به عنوان هزينه قابل قبول، قابل شناسايي مي باشد؟