تعداد همكاران حرفه‌اي فعلي مؤسسه و رده شغلي آنان بشرح جدول ذيل مي‌باشد: 

رديف رتبه حرفه اي تعداد نفرات تحصيلات سابقه كار
1 مدير 1 ليسانس بيش از 10 سال
2 جانشين مدير 1 ليسانس بيش از 10 سال
3  سرپرست حسابرسي 2 ليسانس حسابداري هر كدام 8 الي 10 سال
5 حسابدار 5 ليسانس و فوق ليسانس حسابداري هر كدام يك الي 6 سال
6 كمك حسابرس 3 دانشجو و ليسانس هر كدام كمتر از دو سال
جمع 12    

 

 بديهي است مندرجات جدول فوق متناسب با شرايط ارجاع كار، قابل تغيير مي باشد.