سمت: مدیرعامل
سوابق تحصيلی

ليسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق عضويت و گواهینامه در انجمن های حرفه ای

مدیرعامل

موسسه رقم نگاران جنوب
محمد خاوری اصطهباناتی
محمد خاوری اصطهباناتی
موسسه رقم نگاران جنوب

مدیرعامل