خدمات مشاوره و مالیات توسط شرکت حسابداری رقم نگاران جنوب

 • ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی
 • دریافت گواهینامه ارزش افزوده
 • مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها، مالیات تکلیفی، ارزش افزوده
 • تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
 • تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
 • تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
 • شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی
 • تهیه و تنظیم لوایح دفاعی جهت شرکت در هیات های مالیاتی
 • و …
304بازدید

ارسال دیدگاه